Regulamin i polityka prywatności

Regulamin konkursów na blogu oraz na facebook'u


§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursów jest właścicielka bloga Miliony książek, miliony pomysłów, zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagród jest właścicielka bloga (wszelkie osoby trzecie (typu wydawnictwa) będą zaznaczane w danym konkursie)
4. Akcja konkursowa organizowana jest na blogu lub jego fp.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa w określonych dniach. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie www.
7. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski oraz za jej granicami. 

§2 Uczestnicy
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
2. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby konkursu. Osoby biorące udział w konkursach zgadzają się na publikację nazwy ich profilu (imienia oraz nazwiska) w przypadku wygranej.
3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu
a) wypełnić zadanie konkursowe oraz warunki konkursu
b) nagrodę otrzymuje osoba, która zostanie wyznaczona poprzez wybranie najlepszej odpowiedzi
c) Uczestnik musi stosować się do zaleceń wskazanych przez Organizatora konkursu
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednej odpowiedzi
3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia jest zaprezentowanie zgłoszenia w komentarzu pod konkursem na blogu lub na fanpage'u
4. Konkurs przebiega następująco:
a) do podanego dnia i godziny Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) należy przestrzegać wytycznych konkursowych, jedynie poprawnie nadesłane zgłoszenia wezmę udział w konkursie
c) w podanym wcześniej dniu zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
5. Laureaci mają obowiązek zgłosić się po odbiór nagrody mailowo, pisząc na adres milionyksiazek@gmail.com lub janetpl2000@gmail.com w ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników
6. W przypadku niezgłoszenia się do odbioru nagrody, Organizator wybierze kolejne osoby, które przesłały poprawne Zgłoszenia i im przekaże nagrody.
7. Wygrywa osoba, której odpowiedź najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi - uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wybór zwycięzcy jest czysto subiektywny i nie każdy musi się z nim zgodzić
8. Nagrody zostają wysłana w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników :) 

§4 Nagrody
1. Nagrody w konkursie są wcześniej przedstawione wraz z ich fundatorem. 
2. Organizator (lub fundator) zobowiązuje się do wysłania nagrody zwycięzcom.
3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną 4. Nie ma możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego 5. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie danych niezbędnych do prawidłowego doręczenia nagrody: tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji - informacja ta jest przetwarzana jedynie na potrzeby wysyłki nagrody, nie jest przechowywana ani udostępniana nikomu. Po potwierdzeniu otrzymania nagrody przez Laureata - dane te są usuwane.

§5 Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
2.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 3. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do pracy konkursowej i że powstała ona na potrzeby niniejszego Konkursu. Wykrycie plagiatu lub powtórnego użycia pracy jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego


§6 Uwagi
1. Przesyłki wysyłane są listem zwykłym (nie rejestrowanym), w przypadku chęci wysłania nagrody listem poleconym (rejestrowanym) zwycięzca jest zobowiązany ponieść koszt takiej przesyłki.RODO25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, czyli RODO. Informuję, że wchodząc na moje strony na FP Miliony książek, miliony pomysłów, na bloga milionyksiazek.blogspot.com oraz instagrama (instagram.com/isihambi_), a także inne social media, przyjmujesz do wiadomości poniższe:
1) Administratorem wyżej wymienionych stron jest osoba fizyczna, Żaneta Domurad, janetpl2000@gmail.com
2) Każdy kto zostawia komentarz (również z załącznikami w postaci zdjęć) na ww. stronach FP  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a oraz numeru IP. 
3) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne. 
4) Administrator informuje, że stosuje na swoich stronach widgety pokazujące działania podejmowane przez niego na innych stronach, głównie na stronach Facebook i Instagram.
6) Biorąc udział w organizowanych przez Administratora konkursach, wyrażasz zgodę na: 
a) publikację swoich danych - imię i nazwisko lub nick - w celu ogłoszenia zwycięzcy
b) przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu i inne) wyłącznie dla celów konkursowych
7) Ww. dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do Administratora poprzez mail: janetpl2000@gmail.com lub "wyślij wiadomość" na profilu na Facebooku, a po wysyłce nagrody i/lub potwierdzeniu jej odebrania, zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich ewentualnemu Sponsorowi nagród, jeśli to on dokonuje wysyłki. 


Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 


  • Podziel sie: